Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała  Nr XII/67/11

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy Dabrowa uchwala, co następuje:

 

§1. W Statucie Gminy Dąbrowa, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2003 r., Nr 34, poz. 784, wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się zapis o treści „ Rozdział VIII. Pracownicy samorządowi”;

2) skreśla się treść § 93.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, z  mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Metryczka
 • wytworzono:
  22-09-2011
  przez: Przewodniczący Rady Gminy
 • opublikowano:
  15-06-2016 12:33
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • zmodyfikowano:
  15-06-2016 12:40
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dąbrowa
  odwiedzin: 2254
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl