Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r o wydaniu decyzji Nr 84/16 z dnia 15.06.2016 r. do sprawy GP.6730.29.2016.WJ

Dąbrowa, 2016-08-23

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, w związku z art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z  późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji Nr 84/16 z dnia 15. 06. 2016 r. do sprawy GP.6730.29.2016.WJ o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę fermy brojlerów o łącznej ilości stanowisk do 200 000 i obsadzie do 800 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 290/4 z k.m. 2 w Naroku, a także o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.Można zapoznać się w ww. urzędzie z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy - w godzinach przyjęć interesantów, tj. w poniedziałek, wtorek i środę od godz. 740 do godz. 1520, w czwartek od godz. 740 do godz. 1720, w piątek od godz. 740 do godz. 1320.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. WÓJTA

/-/ Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

Metryczka
 • wytworzono:
  23-08-2016
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  23-08-2016 14:18
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dąbrowa
  odwiedzin: 1005
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl