Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 08.09.2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016

Dąbrowa 08.09.2016r.

GKMOS.6220.6.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Dąbrowa, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2013r. poz.1235 z późń. zm) zawiadamia, że w dniu 07.09.2016r. wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja Kompleksu Parkowo-Pałacowego Niewodniki i urządzenia w nim domu całodobowej opieki nad osobami starszymi oraz mieszkania wspomagane dla seniorów” w miejscowości Niewodniki ul. Odrzańska na działce nr 200/11 i 200/12 obręb Niewodniki.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19 A za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa pok. 103 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt

/-/ Marek Leja

 

Otrzymują:

strony postępowania określone w aktach sprawy.

Sporządził:

Marek Snela

Metryczka
 • wytworzono:
  08-09-2016
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  14-09-2016 11:42
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • zmodyfikowano:
  14-09-2016 11:42
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dąbrowa
  odwiedzin: 1391
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl