Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz dziennych opiekunów

Wykaz dziennych opiekunów w Gminie Dąbrowa

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) dane zawarte w Wykazie Dziennych Opiekunów z dniem 1 stycznia 2018 r. publikowane są za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia,  prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wykaz Dziennych Opiekunów w Gminie Dąbrowa dostępny jest pod linkiem:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow

 

L.p. Imię Nazwisko
1 Teresa Honcia
2 Izabela Dusza
3 Barbara Frydel

 

Dzienny opiekun – to forma opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat (wyjątkowo – w przypadkach wskazanych w ustawie, do 4 lat), prowadzona przez osobę fizyczną w jej domu lub mieszkaniu (gmina, w miarę możliwości, może odpowiednio wyposażyć lokal będący w jej posiadaniu, w celu udostępnienia go dziennemu opiekunowi do sprawowania opieki). Dziennym opiekunem nie może być osoba karana za przestępstwo popełnione umyślnie, a także osoba, która jest bądź była pozbawiona władzy rodzicielskiej.

Dzienny opiekun, w zależności od możliwości lokalowych, może mieć pod opieką maksymalnie do 5 dzieci. W przypadku gdy choć jedno dziecko pozostające pod opieką nie przekroczyło pierwszego roku życia lub jest niepełnosprawne i wymaga szczególnej uwagi – 3 dzieci. Dziennie opiekun dzienny może sprawować opiekę nad dziećmi maksymalnie przez 9 godzin. 

Do podstawowych zadań dziennego opiekuna należy:

 • zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka zapewnienie higienicznych warunków spożywania posiłków,
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Opiekunem dziennym może być osoba, która spełnia warunki określone
w ustawie z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz.235) a mianowicie :

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 • posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.
Metryczka
 • wytworzono:
  05-04-2017
  przez: Marzena Nowak
 • opublikowano:
  05-04-2017 13:17
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • zmodyfikowano:
  30-12-2019 08:16
  przez: Katarzyna Dworczak
 • podmiot udostępniający:
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  odwiedzin: 5549
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl