Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 listopada 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017

GKMOS.6220.6.2017

Dąbrowa 29.11.2017r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Dąbrowa, działając na podstawie art. 38 oraz art.85 ust 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późń.zm.) zawiadamia, że w dniu 29.11.2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice w km 15+700 – 16+710”

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19 A za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa pok. 103 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

Metryczka
 • wytworzono:
  29-11-2017
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  01-12-2017 11:47
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 3028
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×