Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.MP

   Dąbrowa, dnia 21 grudnia 2018r.

GP.6733.34.2018.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 21 grudnia 2018 r. decyzji nr 33/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø 50 na odcinku 15 mb na części działek nr: 320/59 i 320/55, AM-1, obręb ewidencyjny Karczów.

 

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56. Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up.Wójta

Erwin Marsolek

Metryczka
 • wytworzono:
  21-12-2018
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • opublikowano:
  21-12-2018 12:24
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 2013
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl