Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał na sesję Nr XIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r.

PDFDruk XIV-124-19 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbrowa na lata 2017 - 2020 za okres od listopada 2017 r.do października 2019 r.
PDFDruk Nr XIV-125-19 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu ,,Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - działania pilotażowe''
PDFDruk Nr XIV-126-19 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodzinny na lata 2019-2012
PDFDruk Nr XIV-127-19 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/50/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
PDFDruk Nr XIV-128-19 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/151/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa
PDFDruk Nr XIV/129/19 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
PDFDruk Nr XIV/130/19 - Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2020 rok
PDFDruk Nr XIV/131/19 - Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
PDFDruk Nr XIV/132/19 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa za 2019 rok
PDFDruk Nr XIV/133/19 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV /25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFDruk Nr XIV/134/2019 - Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
PDFDruk Nr XIV/135/19 - Projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty
PDFDruk Nr XIV/136/19 - Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2019
  przez: Katarzyna Dworczak
 • opublikowano:
  25-11-2019 13:16
  przez: Katarzyna Dworczak
 • zmodyfikowano:
  25-11-2019 13:16
  przez: Katarzyna Dworczak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 393
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl