Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi, Wnioski i Petycje

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi
  i wnioski,
  (Dz.U. z 2020 r . poz.256 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
  i rozpatrywania skarg i wniosków,
  (Dz.U. z 2020 r. , Nr 5 poz. 46)
 3. Zarządzenie Nr. OR.0050.35.2012 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia regulaminu załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Dąbrowa

Przedmiot skargi

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiot wniosku

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy
i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. 

Organy rozpatrujące skargi i wnioski:

Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

W Gminie Dąbrowa organami tymi są : Wójt Gminy Dąbrowa lub Rada Gminy Dąbrowa

W Urzędzie Gminy Dąbrowa za koordynację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków odpowiada Kierownik Referatu Organizacyjnego. Skargi i wnioski pozostające we właściwości Wójta
i Rady Gminy rejestrowane i przechowywane są w Referacie Organizacyjnym, gdzie można uzyskać informacje o stanie przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków.

Kontakt: tel. 77 4641010 wew. 110, adres e-mail:

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:

 • Wójt Gminy Dąbrowa – w czwartki w godzinach od 12.00 do 16.00
 • Przewodniczący Rady Gminy – po wcześniejszym ustaleniu terminu
  tel. 77 4641010 wew. 115
 • Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy – codziennie w godzinach pracy urzędu 

Załatwianie skarg i wniosków:

Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
W przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie jednego miesiąca, skarżący/wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynie niedotrzymania terminu oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Metryczka
 • wytworzono:
  09-03-2020
  przez: Katarzyna Dworczak
 • opublikowano:
  09-03-2020 11:59
  przez: Katarzyna Dworczak
 • zmodyfikowano:
  28-04-2020 12:15
  przez: Katarzyna Dworczak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 746
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl